Περιφέρεια Β.Αττικης

Πρόσκληση για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 6.000 εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 8 εκ. € από πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

By  | 

Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας»

Η Περιφέρεια Αττικής, αρωγός της επιχειρηματικότητας και της εξέλιξης, καλεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, τα Επιμελητήρια της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις ώστε να χρηματοδοτηθούν και να υποστηρίξουν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Με τη νέα αυτή δράση, η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει έμπρακτα 6.000 ωφελούμενους, εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στην Αττική ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές αλλά και στις περιβαλλοντικές αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας.

Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» είναι προϋπολογισμού 8 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα επιμελητήρια της Αττικής, (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς) για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Α. Συμβουλευτική- Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων (Συμβουλευτική καθοδήγηση εργαζομένων για την ενίσχυση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων).

Β. Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων.

Γ. Δημοσιότητα και προβολή καθώς και ενέργειες διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης.

Ο άμεσος στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στις νέες διαμορφούμενες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, μέσα από την κατάρτισή τους για την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσαρμογή στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.).

Η στοχευμένη εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας αποτελεί μια από τις δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων στην επιδιωκόμενη αναδιάρθρωσή τους, έτσι ώστε να στραφούν σταδιακά και με επιτυχία στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, με αφορμή τη συγκεκριμένη πρόσκληση δήλωσε:

«Το οικονομικό και τεχνολογικό πεδίο αλλάζει, εκσυγχρονίζεται, η οικονομία μας μετασχηματίζεται. Οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προσφέρει νέα προγράμματα κατάρτισης για 6.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της Αττικής, οι οποίοι θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν κατάρτιση και πιστοποίηση, αλλά και να υποστηριχθούν έμπρακτα με εκπαιδευτικό επίδομα. Η εν λόγω δράση καθίσταται επιτακτική και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19».

Απόφοιτος Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων Εκάλης. Life Coach - Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος του H.I.C. (Hellenic Institute of Coaching)- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιες Σχέσεις,Content Creator, Social Media Manager, Αρθρογράφος, Εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds